: : เข้าสู่ระบบข้อมูลนักเรียน
รหัสนักเรียน/ครู :   *
วันเดือนปีเกิด
/รหัสผ่าน            : 
*
ประเภทผู้ใช้งาน :  
 

***หมายเหตุ***

  - ให้ทำการกรอกข้อมูลทั้ง 2 ช่อง
    - ช่องรหัสนักเรียนให้กรอกตัวเลขรหัสประจำตัวนักเรียน เช่น 12345
    - ช่องวันเดือนปีเกิด ให้กรอกวันเดือนปีเกิดของตัวนักเรียนลงไป เช่น 23/12/2553
หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ติดต่อ งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ